Vzdělávací program a aktivity

Zájmové kroužky - časový rozvrh:

Pondělí
 
 
Úterý
 
 
 
 
 
Středa
 
 
Čtvrtek
 
 

Představení programu

Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy má název "Byl jednou jeden svět".


To proto, že každá pohádka začíná „Byl jednou …“. A v mateřské škole by to také mělo být jako v pohádce, která vystihuje celou šířku poznávání světa našich dětí, která jim umožní získávat praktické zkušenosti ve všech činnostech a situacích, se kterými se děti setkávají. Mnoho našich činností, zrovna tak jako v pohádce, může být propojeno s pozorováním ročních období, se seznamováním se s přírodou, se získáváním kladného vztahu ke zvířatům. Klademe důraz na kamarádství, na vzájemnou pomoc a stejné šance pro všechny. Program zároveň umožňuje rozvíjení samostatnosti, sebevědomí a tvořivosti, usnadňuje dětem vstup do základní školy. Našim cílem je všestranně rozvinuté a především šťastné dítě.


Školní vzdělávací program je rozpracován tak, aby rozlišoval věkové i individuální rozdíly dětí. Proto je hlavním úkolem u mladších dětí (ve třídě Cvrčků, Žabiček a Šnečků) především nenásilnou a hravou formou začleňovat děti do kolektivu. Důraz je kladen na socializaci, sebeobsluhu, zvyšování samostatnosti a získávání poznatků prostřednictvím citových prožitků. Ve třídách starších dětí (ve třídě Čmeláčků a Ještěrek) je nejvíce kladen důraz na samostatnost, sebevědomí, vzájemnou pomoc, toleranci a spolupráci, podporu samostatného myšlení a touhy objevovat, zkoušet, experimentovat a na základě vlastních prožitků získávat i vlastní zkušenost.Názvy jednotlivých třídních vzdělávacích programů:

Třída Šnečků :„Poznáváme svět se šnečkem Béďou“
Třída Cvrčků :„Cvrček jde do světa“
Třída Ještěrek:„Ještěrka Žofka chce jít do školy“
Třída Čmeláčků :„Čmeláčí výprava za poznáním“
Třída Žabiček :„Se žabičkou hop,hop,hop,proskáčeme celý rok“

Nadstandardní aktivity

Škola v přírodě : 1x za školní rok
Kroužky na škole – možnost výběru dle aktuální nabídky:
Angličtina pro nejmenší
Keramika
Sportovní hry
Jóga pro děti
Lidové písně a tanečky
Výtvarné hrátky
Dobrý start

Další aktivity:

Divadla – nejméně 1x za měsíc na škole, 1x za rok mimo školu
Fotografování dětí, Vánoční besídka s nadílkou
Soutěže pro děti, Karneval
Táborák a noční spaní
Polodenní školní výlet autobusem
Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost

Listy